praca naukowa

nasza praca naukowo-badawcza z zakresu architektury, urbanistyki na styku z innymi dziedzinami

Oprócz prowadzenia własnej działalności, pracujemy również na Politechnice Rzeszowskiej. Udzielamy się jako nauczyciele akademiccy i prowadzimy pracę naukowo-badawczą. Chcielibyśmy dokumentować ją na tej stronie...

W najszerszym ujęciu nasze wspólne zainteresowania naukowe są zbieżne; dotyczą kierunków rozwoju współczesnej architektury w jej wymiarze zarówno teroretycznym jak i praktycznym. W badaniach zajmujemy sie społecznym wymiarem architektury i możliwościami oddziaływania fizycznego środowiska na ludzi i ich zachowania; zagadnieniami związanymi z koncepcją determinizmu architektonicznego.

Zaiteresowania naukowe Magdy dotyczą w dużej mierze społecznych zadań architektury, głównie w skali urbanistycznej. Skupiają się wokół szeroko pojętej rewitalizacji obszarów miejskich: działań oddolnych, odgórnych i ich rozmaitych rozwiązań wariantowych.
Zainteresowania Cezarego dotyczą interdyscyplinarnych kontekstów architektury, koncentrując się głównie na jej styku z psychologią środowiskową, teorią komunikacji i pedagogiką. Dotyczą możliwości traktowania architektury jako narzedzia realnego wpływu w obrębie współczesnych wzorów kulturowych.

artykuł 1.
Architektura więzi społecznych


Magda wystąpiła na Międzynarodowej Konferencji ULAR (Urban Landscape Renewal) organizowanej przez PAN i Wydział Architektury Politechniki Śląskiej. Podsumowaniem konferencji była wydana po polsku i angielsku monografia zawierająca artykuł Magdy i prof. Adama Rybki zatytułowany "Architektura więzi społecznych / The Architecture of Social Bonds".


STRESZCZENIE
W projektowaniu przestrzeni wspólnych dla mieszkańców bardzo ważny jest aspekt socjologiczny, czyli to, jak dana przestrzeń może wpływać na określoną społeczność lokalną. Zaprezentowane przykłady prezentują zagadnienia z zakresu budowania społeczności, oswajania przestrzeni, animacji programowej i architektury partycypacyjnej. Wskazują na istnienie wyraźnej potrzeby tworzenia przestrzeni służących aktywizacji mieszkańców, które mogłyby okazać się niezastąpionym narzędziem do budowania więzi społecznych.

ABSTRACT
In designing of the common areas for residents, a sociological aspect is very important: how the organization of space can affect the community. Presented examples refer to some issues of building community, taming the space, animation, and participatory architecture They indicate a evident need for creating spaces for activation of inhabitants, which could prove to be an indispensable tool for building social bonds.artykuł PDF (pl) article PDF (en)